{"error":"not found"}

{"error":"not found"}

Sydsvenskan มีไว้สำหรับทุกคนที่ใส่ใจ เราจึงตั้ง United Translators of Sydsvenskan (รวมนักแปลแห่ง Sydsvenskan) เราจะแปลข่าวเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ถึง16 กันยายน คลิกที่ภาษาที่คุณต้องการอ่าน พบกับนักแปลของเรา

Foto: FRANCOIS MORI

ชีริน เอบาดี – การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยที่แท้จริงตามมากับหลักการสิทธิมนุษยชน ชีริน เอบาดี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เขียน เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องประชาธิปไตยกับทีมแปล United Translators of Sydsvenskan

แปลและเรียบเรียงโดย: Bundhit Pien-Ampai เรื่อง: Shirin Ebadi

ประชาธิปไตยตามความหมายที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิม หมายถึงการปกครองโดยเสียงข้างมาก แต่เสียงข้างมากที่มาสู่อำนาจจากการเลือกตั้งเสรี ไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองไปตามความปรารถนาต่างๆของตัวเอง เราไม่ควรลืมว่า เผด็จการหลายคนในโลกนี้ มาสู่อำนาจโดยอาศํยประชาธิปไตย หมายถึงว่า มาสู่อำนาจโดยอาศัยประชาชน อย่างฮิตเลอร์ เป็นต้น

ดังนั้น การชนะเลือกตั้ง ไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ เสียงข้างมากที่มาสู่อำนาจจากการเลือกตั้งเสรี ต้องปฏฺิบัติตามกรอบการทำงานโดยพื้นฐานของประชาธิปไตยด้วย แล้วอะไรคือ กรอบการทำงานโดยพื้นฐานของประชาธิปไตย ก็คือหลักการสิทธิมนุษยชน การปกครองโดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน นั่นคือการเป็นประชาธิปไตย

ไม่มีเสียงข้างมากใดๆ มีสิทธิ์ทำทารุณต่อผู้หญิง โดยอาศัยการอ้างความชอบธรรมทางศาสนา ดังเช่น ความทารุณที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้หญิงอิหร่าน ไม่มีเสียงข้างมากใดๆ มีสิทธิ์มาจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก โดยอาศัยการอ้างความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ดังเช่น ที่กำลังเกิดขึ้นในคิวบาและจีน และไม่มีเสียงข้างมากใดๆ มีสิทธิ์มาจำกัดเสรีภาพทางสังคมต่างๆของเรา ดังเช่น ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยการสอดแนมโทรศัพท์ อีเมล์ และไปรษณีย์ของพลเรือน

รัฐบาลใดก็ตาม มิใช่จะได้ความชอบธรรมจากผลการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่จากการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย การอ้างความชอบธรรมใดๆเพื่อละเลยสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยศาสนา, อุดมการณ์ หรือความเป็นวัฒนธรรมสัมพัทธ์ ล้วนไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้

ข้อมูล
ชีริน เอบาดี (Shirin Ebadi) เป็นนักกฎหมายชาวอิหร่าน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน และผู้ก่อตั้งกลุ่มศูนย์ปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งอิหร่าน
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2003

มีข้อคิดเห็นต่อข่าวแปลนี้หรือไม่ มีสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่ มีข้อแนะนำอะไร โปรดแจ้งให้เรารู้ เราจะได้ทำให้ดียิ่งขึ้น เมล์ถึง united.translators@sydsvenskan.se

Meet our translators

Bundhit Pien-Ampai

Jian Jehpsson

Julia Atiyeh

Linus Gisborn

نعیمه دوستدار

رضا حاجی‌حسینی

Rose Saremi

Jaworska Sylwia

Vicki Laz

Wen-Shin Chang Fries

{"error":"not found"}

{"error":"not found"}{"error":"not found"}